Szkoła Sukcesji

Celem proponowanych zajęć jest zapoznanie Uczestników z niełatwą problematyką sukcesyjną.

SZKOŁA SUKCESJI GOSPODARCZEJ [1] jest autorskim programem naszego Zespołu Sukcesyjnego.  Planując poszczególne bloki tematyczne, dokładaliśmy wszelkich starań, aby dostarczyć rozległą, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, które pozwolą przeprowadzić firmę przez proces sukcesji.

Cykl szkoleniowy trwa 80 godzin dydaktycznych.

Dodatkowo dla każdego z Uczestników przewidziane są 3 godziny indywidualnych konsultacji.

PROGRAM

1. Wprowadzenie do sukcesji gospodarczej

 • Tło historyczne sukcesji gospodarczej;
 • Podstawowe pojęcia;
 • Przepisy prawne regulujące przekazywanie majątku – testament, postępowanie spadkowe, zapis windykacyjny;
 • Charakterystyka firm rodzinnych jako podmiotów sukcesji gospodarczej – aspekty formalno – prawne i podatkowe;
 • Dziedziczenie spadkowe a sukcesja gospodarcza.

2.Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej

 • jednoosobowa działalność gospodarcza – fakty i mity;
 • podmiotowość prawna;
 • obligatoryjne elementy spółki;
 • rodzaje spółek.

3.Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółki handlowe (w szczególności sp. z o. o)

 • Obligatoryjne elementy przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z o. o
 • w świetle k.s.h oraz kodeksu cywilnego;
 • Rodzaje odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy powstałego w wyniku przekształcenia;
 • jednoosobowej działalności w spółkę z o.o;
 • Rodzaje oraz przykłady praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi spółki z.o.o. Omówienie na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz k.s.h.;

4.Typy sukcesji gospodarczej

 • Działania sukcesyjne podejmowane w związku z przejściem nestora na emeryturę;
 • Działania sukcesyjne podejmowane w celu zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa na wypadek zdarzeń losowych (nagła śmierć, choroba, itp.);

5.Sukcesja gospodarcza jako proces

 • Ramy czasowe;
 • Etapy procesu sukcesyjnego;
 • Zarządzanie ryzykiem na poszczególnych etapach – określenie prawdopodobieństwa zaistnienia, wpływu na działalność oraz plan działania na wypadek wystąpienia;

6.Kredyty, leasingi, dotacje z Unii Europejskiej w procesie sukcesji

 • Następstwo prawne umów kredytowych i leasingowych;
 • Analiza umów kredytowych i leasingowych pod kątem następstwa prawnego;
 • Niedozwolone klauzule umowne w obszarze następstwa prawnego;
 • Dobre praktyki w obszarze następstwa prawnego kredytów i leasingów;
 • Obowiązki następcy prawnego przedsiębiorstwa, które jest beneficjentem dofinansowania
 • z Unii Europejskiej;
 • Ryzyko niezrealizowania projektu w obliczu zmiany na linii nestor – sukcesor – sposoby jego minimalizowania;
 • Możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla działań inwestycyjnych w czasie trwania procesu sukcesyjnego.

7.Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG oraz jej wpływ na wszczęte postępowania sądowe i administracyjne.

8.Zagadnienia finansowe związane z sukcesją gospodarczą

 • szacowanie wartości biznesu;
 • nieoczywiste elementy majątku przedsiębiorstwa;
 • określenie dystrybucji dochodu po zakończeniu procesu sukcesji.

9.Zagadnienia podatkowe związane z sukcesją gospodarczą

 • przegląd form opodatkowania z uwzględnieniem ich zalet i wad w realiach różnych typów działalności gospodarczych;
 • wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania dla przekształconego przedsiębiorcy.

10.Zabezpieczenie działalności gospodarczej 

 • możliwości ubezpieczenia działalności gospodarczej – ryzyka ubezpieczeniowe;
 • niedozwolone klauzule w umowach ubezpieczeniowych.

11.Opracowywanie planów sukcesji gospodarczej – praca w grupach

 • Podstawowy plan sukcesji gospodarczej;
 • Awaryjny plan sukcesji gospodarczej.

Szczegółowych informacji udziela:

Magdalena Wojdała

Tel. 515 293 236

E- mail: m.wojdala@c-p-s.pl

[1] Przedmiotowa treść podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa. W szczególności następujących ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. z  2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).Właścicielem Szkoły Sukcesji Gospodarczej jest Centrum Prawno – Szkoleniowe sp. z o.o.